اختاپوس خوشحال از خواب بیدار شد و وقتی بیرون رفت دید حلزون باب اسفنجی همه جا رو خراب کار ی کرده و اون تصمیم می گیره اطراف خونشو حصار بکشه و......