پونی و گربه ی ملوس سوار بشقاب پرنده شدن و می خوان به کره ی ماه سفر کنن اما بشقاب پرنده به شاخه ی درخت گیر کرده بود و.....