با آنکه دلم از غم هجرت خون است ... شادی به غم توام ز غم افزون است! ... اندیشه کنم هر شب و گویم یا رب ... هجرانش چنین است، وصالش چون است؟ / نماهنگ رویای وصال با صدای نادر گلچین