ما ملت گریه سیاسی هستیم ، ما ملتی هستیم که با همین اشک ها سیل جریان می دهیم و خورد می کنیم سدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است ... بیانات ارزشمند امام خمینی (ره) .