رقیب خرچنک پرچم سفید رو به عنوان تسلیم بالا اورد و اعتراف کرد که نتونسته دستور همبرگر مخصوص خرچنگ رو بدزده و تصمیم داره فروشگاه جدید تاسیس کنه و....