فرزند چهارم فتحعلی شاه و یکی از شاهزاده ها ی باکفایت و دلیر قاجار است که رشادت های قابل توجهی در جنگ های ایران و روسیه از خود نشان داد و....