کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی از دسترسی یک گروه مقاومت سایبری به سایت وابسته به این رژیم و جمع آوری اطلاعات هویتی افسران ارشد و دیگر نظامیان اسراییلی خبر داد.