یک روز هنگام سحر گل ها شکوفا می شود....آن روز او می آید و مهمان گل ها می شود....خون از رگ گلبرگ ها آن روز جاری می شود....آن روز این دنیا پر از عطر بهاری می شود....