لالالایی فرزند زیبا...قهرمان من انسان فردا.....شب شد دوباره ماه مهربون ...داره می تابه از تو آسمون....چشماتو ببند همراه رویا....اسب چوبی ات اسب ثم طلا...