پستچی سفارش باب اسفنجی که یک پشت خارونک هست رو براش میاره ستاره و باب اسفنجی تصمیم می گیرن پیش سنجاب کوچولو برن و اونو رو هم در شادیشون شریک کنن اما سنجاب کوچولو خیلی ناراحته چون.....