بازم صبح شد و سگ نگهبان سر وقت بیدار شد تا به کارش برسه از طرفی هم آقا گرگه ی داستان بیدار شد تا به دنبال شکار گوسفند بره اما سگ نگهبان باهوش مثل همیشه مانع می شد و آقا گرگه راه های مختلف رو امتحان می کنه......