امروز روز خوبیست...روزی قشنگ و زیباست....روزی که خواهر من شاداب مثل گل هاست...مادر خریده دیروز چادر نماز گل دار....امروز خواهرم شد از خواب زود بیدار...