ادامه آموزش منجوق بافی جلسه دوم با حضور خانم بختیاری و آموزش یک مدل گردنبند در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم