مستند چشم روباه ،در این مستند چگونگی تشکیل رادیو برلین و رادیو بی بی سی و ترویج آیین بهاییت ، دخالت بی بی سی در جنبش ملی شدن نفت و حمایت انگلیس از بی بی سی و دیکتاتوری ایران را خواهیم دید .