اردک شیطون پینگو رو اذیت می کنه و مزاحم بازیش می شه پینگو از دستش عصبانی می شه اما نمی دونه چه کار کنه تا اینکه وقتی اردک می خواد آب بخوره.....