لزوم طهارت اعضای بدن در انجام عبادت، علت مسجد نامیدن اعضای هفت گانه در سجده، وضو موجب تطهیر اعضای بدن، تطهیر مسجد و طهارت اعضای بدن برای نماز از جمله مباحثی است که آیت الله جوادی آملی به آن می پردازند.