مادر پینگو مخواد بره بیرون برای خرید پینگو و داداش کوچولو رو تنها می زاره و خونه رو به اونا می سپره اما پینگو و داداش کوچولو با هم بازی خطرناک می کنن و نوک پینگو می شکنه و خون میاد و.....