شهیدان باهنر شهید باهنرو شهید بهشتی از نماز عید فطر قیطریه به امامت شهید مفتح و نقش آن نماز در ایجاد تظاهرات های میلیونی بعدی سخن می گویند