آمدی خوش آمدی ای نازنین...ای پرستوهای این ایران زمین...آمدی تسکین درد ساجده..ساجده با دیده ی تر آمده....ساجده دارد سخن ها با شما... آی یاران عزیز و با صفا....دکلمه بسیار زیبا و تاثیر گذار ساجده کوچولو که از سرطان رنج می بره برای عمو های فتیله ای