خانم معلم سر کلاس تصمیم می گیره مبصر انتخاب کنه این هفته نوبت باب اسفنجه که مبصر بشه اما انگار باب اسفنجی خیلی موضوع رو جدی گرفته و اونو جو گرفته و ساعت ها به خاطر مبصر شدن سخنرانی کرد... .....