گذری به گذشته و بررسی دلیل عدم استقبال از بازی های لیگ و نیمکت های خالی ورزشگاه های امروز در برنامه نود