تهیه رب گوجه سبز در مازندران درسری برنامه های شوق زندگی .