آموزش یک ترشی خوشمزه و راحت با لبو و انار در بخش دیگ رنگی از برنامه صبحی دیگر از شبکه آموزش