دوستانی که از کمر درد رنج می برند توجه شان را به تمرین های برای رفع کمردرد و تقویت عضلات مرکزی جلب می کنیم.