بهترین زمان برای انتخاب کفش عصر ها و شب می باشد کفشی مناسب به حیاب می آید که انگشتان پا در داخل آن قابل باز شدن باشند