به جای خریدن گل های حاضر و آماده دانه هایی بکارید که سال های سال برای شما گل های زیبا به بار بیاورد. گل هایی برای جاودانه کردن عشق شما به همسرتان؛ اولین و مهمترین این دانه ها این است ...