کتاب چیه؟یه دوست مهربونه.....دوست کیه؟ هرکی کتاب بخونه....هرکی کتابخون باشه...معلوماتش زیاده..هرجایی پا میزاره...معلومه با سواده....