حاصل مدرسه منهای چهار ، می شود مدرسه منهای هزار ، می شود مدرسه منهای بهار... نماهنگ زیبای مدرسه منهای چهار با صدای دلنشین بهرام پاییز و شعری پر مفهوم از مرحوم قیصر امین پور