راهکارهای درمان سرفه خشک از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی در برنامه حدیث تندرستی پخش شده از شبکه جهانی ولایت