الهی که همیشه داشته باشی....یک قلب بدون غصه و غم...خداکنه که هر کجایی هستی....یک مو از سر شما نشه کم...الهی ناخوشی هیجا نباشه...هرکی مریضه شفا بگیره....