جمعه به جمعه ها قطار هوهو هو چی چی میایم....به شوق دیدن شما از راه پیچ پیچی میایم....بنده سلام عرض می کنم راننده ی قطار منم....نزدیک ایستگاه شما شاد می شم و بوق می زنم....