آقا موشه تصمیم می گیره بره بیرون و کتاب بخونه اما حرارت آفتاب خیلی زیاده و نمی زاره اون کتاب بخونه پس تصمیم می گیره کتاب بزاره کنار و حموم آفتاب بگیره تا اینکه......