شب که میشه ستاره ها...راهی اسمون می شن...دور بر ماه می شینن...همدل و هم زبون می شن....شب ها بیایم کنار هم..به آسمون نگاه کنیم....