قراره بچه ها مسجد رو برای اربعین آماده کنن پس با هم قرار گذاشتن که توی مسجد همدیگر رو ببینن علی و دوستش توی ویترین مغازه سربند ها رو می بینن و تصمیم می گیرن لباس و سر بند بخرن.....