پسر از پدرش پرسید که می خواهم در مورد شهادت امام حسین(ع) بیشتر بدانم چرا با لب تشنه به شهادت رسید؟ پدر جواب داد.....