مرد یهودی باز هم امیدوار بود به جمع آوری هیزم مشغول شد و تا بعد از ظهر سخت کار کرد و سپس به سوی مدینه راهی شد .....