شب است ،تاریکی در دشت قدم می زند ، انتظار نبرد، ماندن یا رفتن، مرگ را چگونه می بینند.صدایش گرم و دلنواز است، مرگ را چگونه می پندارید، شیرین تر از عسل ...