در طی پروفاز دوک میتوزی تشکیل می‌گردد، نیز کروموزوم‌ ها تدریجا متراکم شده ودر متافاز دوکی قطبی یا ممتد کشیده شده و کروموزوم‌ های دو کروماتیدی در وسط دوک در امتداد صفحه عرضی به اسم صفحه متافازی یا صفحه استوایی قرار می‌گیرند