احتمال اینکه کدام کروموزوم با کدام یک از دیگر کروموزوم ها به هم متصل شوند و درون یک سلول قرار گیرند برابر است با 2 به توان جفت کروموزوم ها.