گل ناز دارُم مه شوگارُم ... بیو بیو که دلم سی تنگه ... ندونم تا کی دلت چی سنگه ... بهار اوی وا گل گندم ... مُ تنها وا درد تو مندم ... ولم کردی با دل پر دردم ... دلم خین دی زحرفا مردم ... گدی بی که وا بهار اییام ... سیچه په نیویی ... حالا دییه باور ئی کنم ... که تو بی وفایی ... زویرت رهدم ... مکن وام چینو ... گل ناز دارُم ... بیو که بی تو ... دیه مه رهده ... زئی شوگارم / نماهنگ "گل ناز" با صدای مسعود بختیاری