در ادامه آموزش سرمه دوزی ادامه دوخت بته جقه که گلبرگهای  به شکل قلب همراه با گلبرگ های ریز هستند در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم