ماده چشیدنی به مولکول پروتئینی گیرنده که بر روی سطح خارجی سلول های گیرنده چشایی است متصل می شود.این اتصال سبب باز شدن کانال های یونی شده و یون مثبت سدیم و هیدروژن به داخل سلول وارد می شوند.ماده چشیدنی به تدریج شسته می شود و بدین ترتیب تحریک برداشته می شود