جنجال خیلی ها به خاطر پخش نشدن قسمت قبلی بسته حساس نشو در وقت خودش !!/ سمت جدید و البته هفتمین شغل جناب ترکان !/ نظر محسن رضایی در مورد انتخابات در برنامه شناسنامه!!/ مجسمه شیردال بالاخره اصله یا بدل؟؟!/صحبت های نتانیاهو در مورد پوشیدن شلوار جین ایرانی ها و.../ در نظر سنجی ها نهاد ریاست جمهوری اولین مقام در عزل و نصب ها رو کسب کرده و .../