ین کانال ها می توانند کانال های سدیم ،پتاسیم ،کلسیم و حتی یون های دیگر باشند. اما این مکانیسم نیز در برای ادامه روند خود نیاز به یکی از دو گیرنده (گیرنده هایو گیرنده هورمونی متصل به آنزیم) است. هورمونی متصل به پروتئینG