خود این پیام رسان های ثانویه نیز مختلف هستند که در ادامه به غیر فعال شده و پیام رسان G آن ها اشاره می شود. زمانی که هورمون از گیرنده جدا می شود پروتئین ثانویه ای از آن جدا می گردد.