این هورمون ها به خاطر خاصیت محلول در چربی خود به راحتی از غشاء عبور کرده و به گیرنده های خود اثر تحریکی و یا مهاری DNA که می تواند در سیتوپلسم و یا هسته باشد متصل می شوند و روی توالی می گذارند.