در ادامه آموزش شمع سازی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم این بار شمع اکلیلی آموزش داده شده است با حضور آقای پایان 92/07/06