امام جواد (ع) در خطاب به حضرت عبدالعظیم حسنی که از امام خواستند از جدشان امام علی (ع) حدیثی نقل کنند فرمودند :جدم علی (ع) می فرمایند : اگر پرده از روی کارهایتان برداشته شود خودتان خودتان را درک نخواهید کرد...با بیان ارزشمند مرحوم حاج شیخ احمد کافی .(02:19)