یکی از شهرهای زیارتی عراق کاظمین است که در مجاورت شهر بغداد سمت غرب رودخانه دجله قرار دارد .(18:22)