نرمش قهرمانانه کانون بحث محافل سیاسی داخل و خارج شده است رسانه های خارجی در این زمینه ساز خود را می زنند و لرخی رسانه های داخلی نیز تلاش کردند برداشت خاص خود را ارئه بدهند اما نرمش قهرمانانه واقعا چیست؟